Service en garantie

Voor alle garantie geldt dat bij onbedoeld of ondeskundig gebruik, blootstelling aan extreme omstandigheden, reparaties of reparatiepogingen door niet-JK geautoriseerde personen, de garantie komt te vervallen.

Garantie Matrix

  • Arbeid
  • Aansluitmaterialen
  • Verdeler pomp
  • Verdeler appendages
  • JK RVS Verdelerelementen
  • JK flextube Verwarmingsbuis
  • Gevolgschade JK flextube
  • JK Electronica (OPC en Thermostaten)

Garantie in jaren

10% Complete1/2 jaar
40% Complete2 jaar
40% Complete2 jaar
50% Complete5 jaar
90% Complete25 jaar
100% Complete50 jaar
75% Complete15 jaar
40% Complete2 jaar

Naast de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) van UNETO/VNI |TECHNIEK NEDELAND zijn aanvullend de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en installatievoorwaarden van JK vloerverwarming van toepassing. Laatste versie: 20-01-2019

1. De ruimtes waar vloerverwarming aangebracht moet worden dienen vrij van meubilair en obstakels te zijn (b.v. drempels).

2. Monteurs van JK vloerverwarming moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen voeren.

3. De vloer dient droog en uitgehard te zijn.

4. De vloer moet vlak, egaal en vrij van resten van een vorige afwerking zijn (bij twijfel vooraf contact opnemen met JK). Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht (houdt hierbij rekening met de droogtijd).

5. JK vloerverwarming kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de dek- en constructievloer.

6. In deze voorwaarden gaan wij uit van een “normale” zandcement of anhydriet dekvloer waar de vloerverwarming in aangebracht dient te worden. Voor b.v. tegel, plavuizen, beton en droogbouwvloeren gelden andere/additionele installatievoorwaarden

7. Indien bekend is dat er zich leidingen in de afwerkvloer bevinden dan dient dit vooraf aan de monteur van JK vloerverwarming aangegeven te worden.

8. In de ruimtes waar vloerverwarming aangebracht wordt, dienen de plekken waar expliciet geen vloerverwarming moet komen, duidelijk aangegeven te worden. Denk hierbij aan keukenkasten of kookeilanden. Houd wel rekening met het feit dat op deze plaatsen bij een eventuele herindeling van de ruimte geen vloerverwarming aanwezig is.

9. Als er zich geen leidingen in de afwerkvloer bevinden dan is een afwerkvloer van 15 [mm] voldoende. Bevinden er zich wel leidingen in de afwerkvloer dan moet er minimaal 15 [mm] vloer boven de leidingen aanwezig zijn. Als dit niet bekend is dan dient dit bij de monteur van JK vloerverwarming kenbaar gemaakt te worden. (N.B. volgens het bouwbesluit dient er een minimale dekking van 20 [mm] te zijn, helaas wordt deze regel niet altijd gehanteerd).

10. Mochten er (ondanks alle voorzorgsmaatregelen) tijdens het inslijpen of andere werkzaamheden lekkages ontstaan aan CV- of waterleidingen dan worden deze leidingen door JK vloerverwarming gerepareerd. Het betreft hier uitsluitend reparatie van de leidingen, het vervangen en/of omleggen van deze leidingen is uitgesloten. Beschadigingen aan overige in de afwerkvloer aanwezige leidingen dienen door de klant zelf gerepareerd te (laten) worden en zijn voor rekening van de klant (denk hierbij aan elektraleidingen, TV/CAI, afvoer, riolering o.i.d.).

11. In de woning dienen minimaal 2 elektragroepen aanwezig te zijn. Tijdens het inslijpen van de vloerverwarming mogen er geen andere zware huishoudelijke apparaten in gebruik zijn, zoals: drogers, wasmachines, afwasmachines, elektrische ovens, elektrische kookplaten, elektrische kachels, boilers, strijkbouten etc. Aan te raden is om (kwetsbare) apparatuur los te koppelen van het elektriciteitsnet. Beschadigingen of uitval van apparatuur als gevolg van stroomonderbreking of -uitval is niet voor rekening van JK vloerverwarming. Te denken valt hierbij aan o.a. computers (bestanden), elektronica, inhoud van koelkasten of vriezers etc. De klant dient er zelf voor te zorgen dat apparatuur na beëindiging van de werkzaamheden van JK vloerverwarming weer aangesloten wordt op het elektriciteitsnet. Voor het uitvoeren van inslijpwerkzaamheden gaat JK vloerverwarming uit van de aanwezigheid van een deugdelijke en veilige elektrotechnische installatie en groepenkast. Indien de groepenkast is voorzien van smeltzekeringen, dient de klant zelf te zorgen voor enkele reserve-exemplaren. Voor het eventueel vervangen van (hoofd)-zekeringen is JK vloerverwarming niet aansprakelijk.

12. Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage, dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen).

13. Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.

14. De plaatsing van de verdeler moet technisch redelijkerwijs mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald.

• Afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20 [cm].
• Afstand boven de verdeler minimaal 15 [cm].
• Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.
• Verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden (voorschriften).
• Verdeler kan niet onder het niveau van de vloerverwarming geplaatst worden (i.v.m. ontluchtingsproblemen).

15. De verdeler en primaire aansluiting moeten na montage bereikbaar zijn voor eventuele toekomstige servicewerkzaamheden.

16. De verdeler dient op dezelfde etage als de vloerverwarming geplaatst te kunnen worden.

17. De verdeler dient binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst te kunnen worden.

18. De vloerverwarmingsbuizen dienen vanaf de verdeler direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen worden.

19. De aansluiting van de verdeler op de verwarmingsinstallatie dient mogelijk te zijn d.m.v. aftakking van een 15 [mm] of 22 [mm] CV-buis binnen een straal van 3 meter. De aansluiting kan gemaakt worden:

a. direct vanuit de ruimte waar de verdeler geplaatst wordt
b. vanuit de kruipruimte d.m.v. boren door de vloer
c. vanuit een ruimte direct grenzend aan de ruimte waar de verdeler geplaatst wordt d.m.v. boren door de muur
d. door een combinatie van a, b of c

Wij gaan hierbij uit van “normale” vloeren en muren waar zonder diamantboor geboord kan worden. Als dit niet kan dan dient de klant zelf en vooraf voor de boringen te zorgen.

20. Bij installaties vanaf 7 groepen dient er daar waar de verdeler geplaatst moet worden, een 22 [mm] CV-aansluiting aanwezig te zijn.

21. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient er een geaarde 230 volt wandcontactdoos aangebracht te worden (binnen een straal van ± 0,5 meter van de verdeler). Dit mag ook na het installeren van de vloerverwarming gebeuren. Hier dient de klant zelf voor te zorgen.

22. De vloerverwarmingsinstallatie dient d.m.v. de verwarmingsinstallatie (CV) op druk gebracht te kunnen worden i.v.m. controle op werking en lekkages.

23. Indien de (CV) installatie waar de vloerverwarmingsverdeler op aangesloten dient te worden, ongevuld en/of niet op druk aangetroffen wordt, zal deze na eventuele aansluiting van de verdeler ook weer ongevuld en niet op druk opgeleverd worden. Bij het aansluiten op een gevulde installatie kunnen de monteurs van JK vloerverwarming bij het aftappen, vullen en ontluchten van de installatie gebruikmaken van de afvoer van bijvoorbeeld een vaatwasmachine, wasmachine, droger of condens afvoer van de CV-ketel. Na afloop dient de klant zelf te controleren of de afvoerslang van deze machines correct in de afvoer is teruggeplaatst. Dit om discussie over wel/niet correct terugplaatsen te voorkomen. JK vloerverwarming sluit waterschade als gevolg van het niet of niet correct terugplaatsen van afvoerslangen derhalve uit. Voor het vullen en ontluchten van de CV-installatie bestaat de mogelijkheid dat de monteurs van JK vloerverwarming dit op andere etages/ruimtes moeten uitvoeren dan de etage waar de vloerverwarming wordt gemonteerd.

24. Hoewel de monteurs van JK vloerverwarming er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er in ogenschouw te worden genomen dat er veelal met zwaar materiaal gewerkt wordt. Eventuele beschadigingen (schade) als gevolg van transport van materiaal, slijp-, boor-, hak- en breekwerkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor de aanleg en/of aansluiting van het vloerverwarmingssysteem, vallen niet onder de aansprakelijkheid van JK vloerverwarming. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v. deuren, kozijnen, drempels, afgewerkte muren, keukenkasten). Aanbevolen wordt om pas na het installeren van de vloerverwarming dit soort zaken af te werken of te installeren. Indien er sparingen aangebracht moeten worden in afgewerkte muren, vloeren, plafonds, kasten etc., dient de klant dit zelf te verzorgen, of te accepteren dat deze zaken na de werkzaamheden van JK vloerverwarming mogelijk opnieuw dienen te worden afgewerkt. Eventuele door JK vloerverwarming gemaakte sparingen in de vloer of wand worden niet gedicht door JK vloerverwarming.

25. De door JK vloerverwarming gemonteerde leidingen in o.a. kruipruimtes worden ongeïsoleerd opgeleverd. Indien gewenst dient de klant zelf te zorgen voor de isolatie hiervan.

26. Tijdens de werkzaamheden van JK vloerverwarming wordt het pand als bouwplaats beschouwd; het betreden hiervan is voor eigen risico (ook voor de klant). De klant dient er voor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.

27. De klant dient zelf zorg te dragen voor het voorkomen van bevriezingsgevaar van met water gevulde installaties.

28. Op de dag van leveren dient de klant (of een daartoe bevoegd persoon) aanwezig te zijn ter keuring van de installatie en uitvoering van de opdracht en ter ondertekening (goedkeuring) van de werkopdracht.

29. Wanneer een vloerverwarming in de ogen van de klant niet deugdelijk is gemonteerd, dient de klant dit te melden vóórdat een volgende bewerking aan de vloer wordt uitgevoerd (b.v. egaliseren of afwerken van de vloer).

30. Indien niet aan deze installatievoorwaarden voldaan kan worden of er vragen zijn m.b.t. deze voorwaarden, dan dient hierover ruimschoots voor leveringsdatum contact met JK vloerverwarming opgenomen te worden. Afwijkingen op deze installatievoorwaarden dienen door ons schriftelijk of per mail bevestigd te zijn.

31.Meerwerk en/of extra kosten en/of uitvoerings- voortgangsbelemmeringen worden door JK vloerverwarming in rekening gebracht

Offerte aanvragen